Lokaler och skollokaler

Det är viktigt att planera för flexibla skollokaler för att öka nyttjandegraden och resurseffektiviteten. Skolan ska så klart vara just en skola men kan även vara en viktig mötesplats i lokalsamhället. Om man samutnyttjar skolans lokaler efter skoltid skapas stora samhällsvinster och skolan får en mycket bredare roll i dessa samhällen. Detta samutnyttjande ska skapas genom att planera lokalerna skollokalerna så att de kan utnyttjas med andra verksamheter. Idrottshallen kanske kan hyras ut under kvällar och helger och salar kan bli möteslokaler för närområdets näringsliv. I undervisningssalar kan vuxenutbildning hållas under kvällstid.

Flexibla klassrum kan underlätta samutnyttjande av skolans lokaler. Genom att planera lokalen så att olika sorters undervisning kan ske i dem förbättras nyttjandegraden. Vi kommer i framtiden se mer mobila sals-lösningar av ämnesområden såsom fysik, kemi och biologi. Med ett helhetstänk och smarta lösningar kommer man kunna öka nyttjandegraden i framtidens skolor.

Genom att lägga fokus på livscykelperspektiv kan framtida skolinvesteringar skapa mer nytta över tid. Det är därför viktigt att man ser över planerandet av skollokaler ur detta perspektiv. Skolans lokaler skall enkelt kunna ändras utifrån framtida behov och ändrade användningsområden.